KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

PSYLABS İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi(PSYLABS) olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” yazısı ile sizlere, KVKK madde 10’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı ve yine aynı kanun kapsamında madde 11 “İlgili Kişinin Hakları” başlıkları çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve ne amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz.

“Kişisel Veri” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi” Ne Demektir?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) madde 3/1-d uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veridir. Kişisel verilerin işlenmesi ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem”dir. (KVKK md. 3/1-e)

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

PSYLABS İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. olarak işe alım projelerinin her aşamasının yapılandırılması ve yürütülmesi hizmetlerini vermek, bu süreçle ilgili bütün psikolojik test, mülakat ve analizleri yapmak, çalışanların gelişimlerini desteklemek amacıyla gerekli psikolojik danışmanlık eğitim ve koçluk desteği vermek, sertifikasyon hizmetleri vermek ve “PSYLABS İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirket Esas Sözleşmesi’nde” detaylı olarak belirtilen alanlardaki faaliyetlerinden dolayı ve bu amaçla akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle, her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; fiziki olarak veya elektronik ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ile öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; gerekli hallerde şirketimizin esas sözleşmesinde belirlenen iş ve faaliyet alanlarıyla bağlı bulunulan yerli ve/veya yabancı ortaklı şirketlerle bu bilgileri paylaşmak suretiyle talep edilen Şirketimiz ürün ve /veya hizmetlerini sunabilmek ve Şirketimiz ile 3. Kişiler ile akdettiği sözleşmelerin gereğini yerine getirmektedir.

Bizimle paylaşılan kişisel verileriniz, Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, talep edilen sertifikasyon hizmetlerinin gereğini yerine getirmek, işe alım süreçleri ve devamında sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz 3. Kişilere karşı iyi niyet ve dürüstlük kuralları içerisinde kalmak suretiyle sözleşme hükümlerinin gereğini yerine getirebilmek, saklama, analiz ve raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır.

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar ve şirket kuruluş amacına uygun işler dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde işletme amacına aykırılık teşkil etmek suretiyle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.

Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; “müşterilerin açık rızasına” istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2-f’de öngörülen “ilgilinin açık rızasının aranmadığı” diğer hallerde, psikolojik test, mülakat ve analizleri yapmak, sertifikasyon hizmetleri vermek, şirket kalitesinin artırılması amacıyla ve şirket faaliyet amacına uygun düşen her türlü çalışma organizasyonda Şirketimizin yurt içinde ya da KVKK md.9’daki yasal koşullar yerine getirildikten sonra yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

Şirketimizin ortakları, grup bünyesindeki şirketler ve iştirakleri için www.Psylabsonline.com internet adresinden bilgi edinebilirsiniz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Şirketimiz, sözleşme ilişkisi bulunan müşterilerimiz aracılığı ile ya da online testlerimiz gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kişisel verilerini Şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri info@Psylabsonline.com adresine bildirebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Bu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz tarafımızca resen veya talebiniz üzerine tarafımızca anonim hale getirilebilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması, Şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

KVKK 11 nci Maddede Sayılan Diğer Haklar

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

  1. işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. işlenmişse bilgi talep etme,
  3. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  5. eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  7. aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman info@Psylabsonline.com adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz ilgili konularda sadece info@Psylabsonline.com e-posta adresinin kullanılması gerekmekte olup, bu adres dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır.